Põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Kuulmispuudega Laste Õpetajate Selts, edaspidi lühendatult KLÕPS või selts, on mittetulundusühing, mis ühendab kuulmispuudega laste ja noorte õpetamisest ning kasvatamisest huvitatud pedagooge ja erispetsialiste.
1.2 Seltsi ingliskeelne nimi on The Estonian Association of Teachers of Deaf/Hearing Impaired Children.
1.3 Selts teeb koostööd kõigi tema eesmärke tunnistavate asutuste, organisatsioonide, ühenduste, liikumiste ja üksikisikutega.
1.4 Seltsi asukohaks on Tallinn.
1.5 Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. EESMÄRGID JA TEGEVUSVALDKONNAD

2.1 Eesmärgid
2.1.1 Kuulmispuudega lastega tegelevate pedagoogide, erispetsialistide ja vastavate huvigruppide organisatsiooniline ühendamine ning huvide esindamine.
2.1.2 Erialaste kontaktide loomine, koostöö arendamine ning teadmiste edastamine.
2.1.3 Ühingu liikmete professionaalsuse tõstmine.
2.1.4 Kuulmispuudega laste hariduse edendamine.
2.2 Tegevusvaldkonnad
2.2.1 Selts kogub, korrastab, kirjastab ja levitab kuulmispuudega laste õpetamisega seotud materjale, teavet ja teadmisi.
2.2.2 Loob, kohandab ja kirjastab erivajadustest lähtuvalt sobivat õppevara.
2.2.3 Korraldab koolitusi ja teabeüritusi.
2.2.4 Algatab ja korraldab projekte ning tegevusi.
2.2.5 Osaleb rahvusvahelises erialases koostöös.

3. LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Seltsi liikmeks saamine
3.1.1 KLÕPSi liikmeks võivad olla kuulmispuudega lastega tegelevad pedagoogid, erispetsialistid, organisatsioonid ja isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad ühingu tegevuses ning tasuvad sisseastumismaksu ja liikmemaksu.
3.1.2 KLÕPSi liikmeks vastuvõtu otsustab juhatus soovija kirjaliku avalduse alusel.
3.1.3 KLÕPSi liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda, kui see on vastuolus käesolevas põhikirjas sätestatud tingimustega.
3.2 Seltsist väljaarvamine
3.2.1 KLÕPSi liige võib lahkuda seltsist omal soovil, kirjaliku avalduse alusel.
3.2.2 Juhatuse otsusel arvatakse KLÕPSi liige seltsist välja, kui ta:
• süstemaatiliselt rikub põhikirjas sätestatut ja jätab täitmata valitud organite otsuseid ja akte;
• on jätnud tasumata liikmemaksu tasumistähtajast arvates 1 aasta jooksul;
• on tekitanud seltsile või selle mainele kahju.
3.2.3 Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, arvestatakse liikmemaks kogu majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel liikme- ja sisseastumismaksu ei tagastata.
3.3 Liikmete õigused
3.3.1 Osaleda seltsi üritustel ja üldkoosolekul hääleõigusega.
3.3.2 Valida ja olla valitud seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse.
3.3.3 Saada teavet seltsi tegevuse kohta.
3.3.4 Esitada juhatusele ettepanekuid seltsi tegevust puudutavates küsimustes.
3.3.5 Kasutada kehtestatud korras seltsi vara.
3.4 Liikmete kohustused
3.4.1 Tasuda õigeaegselt liikmemaksu.
3.4.2 Hoida seltsi vara, kasutada seda säästlikult ja sihtotstarbeliselt.
3.4.3 Mitte kahjustada oma käitumisega seltsi mainet.
3.4.4 Järgida seltsi põhikirja ja juhtorganite otsuseid.
3.4.5 Teatada juhatusele oma kehtivad kontaktandmed.

4. JUHTIMINE

4.1 KLÕPSi juhtorganid on üldkoosolek ja juhatus. Seltsi juhatuses on 3-5 liiget.
4.2 Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ja määrab need ametisse kuni 3 aastaks.
4.3 Üldkoosoleku pädevus ja ülesanded
4.3.1 Põhikirja muutmine.
4.3.2 Tegevuse põhiküsimuste otsustamine, põhisuundade määramine.
4.3.3 Eelmise majandusaasta tegevus- ja finantsaruande kinnitamine.
4.3.4 Aasta eelarve kinnitamine.
4.3.5 Juhatuse ja järelevalvetoimkonna liikmete valimine.
4.3.6 Liikmemaksu määrade ja tasumise tähtaegade otsustamine.
4.3.7 Seltsi tegevuse peatamise, reorganiseerimise või lõpetamise otsustamine.
4.3.8 Jooksvate küsimuste otsustamine ja lahendamine.
4.4 Üldkoosoleku korraldus ja otsuste vastuvõtmine
4.4.1 Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt 1 kord aastas.
4.4.2 Erakorraline koosolek kutsutakse kokku vähemalt 2/3 juhatuse liikmete või 1/10 seltsi tegevliikmete kirjalikult põhjendatud otsusega.
4.4.3 Üldkoosoleku toimumise ajast, kohast ja päevakorrast teavitab juhatus seltsi liiget elektroonilisel teel vähemalt 2 nädalat enne toimumise aega.
4.4.4 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle 50% tegevliikmetest.
4.4.5 Igal seltsi liikmel on üldkoosolekul üks hääl.
4.4.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 50% koosolekul osalenud seltsi tegevliikmetest või nende esindajatest.
4.5 Juhatuse pädevused ja ülesanded
4.5.1 Valib enda hulgast esimehe.
4.5.2 Viib ellu üldkoosoleku otsuseid.
4.5.3 Peab liikmelisuse arvestust ja korraldab liikmemaksude laekumise.
4.5.4 Koostab eelmise majandusaasta tegevus- ja finantsaruaande ja esitab selle kinnitamiseks üldkoooslekule.
4.5.5 Koostab aasta eelarve ja esitab selle kinnitamiseks üldkoosolekule.
4.5.6 Esindab seltsi vajalikes õigustoimingutes.
4.5.7 Informeerib liikmeid oma otsustest ja põhitegevusest ning moodustab vajadusel töörühmi.
4.5.8 Juhatus kutsutakse kokku esimehe poolt vähemalt 1 kord poolaastas.
4.6 Juhatuse esimehe pädevus ja ülesanded
4.6.1 Esindab KLÕPSi suhetes teiste isikute, ühenduste ja organisatsioonidega.
4.6.2 Sõlmib juhatuse teadmisel KLÕPSi nimel kokkuleppeid, töölepinguid ja muid tehinguid.
4.6.3 Korraldab raamatupidamise arvestust ja maksude tasumist.

5. FINANTSTEGEVUS

5.1 KLÕPSi vara tekib:
• liikmemaksudest;
• põhikirjalistest eesmärkidest tulenevatest tasuliste ürituste korraldamisest;
• kirjastamistegevusest;
• sponsorsummadest, annetustest ja toetustest;
• muudest allikatest ja tegevustest, mis pole seadusega vastuolus.
5.2 KLÕPSi sissetulekute, väljaminekute ning vara üle peetakse raamatupidamise arvestust ja makstakse makse riigi- ja kohalikku eelarvesse seadusega ettenähtud korras.
5.3 KLÕPS ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest. Liikmed ei kanna vastutust KLÕPSi varaliste kohustuste eest. KLÕPS vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
5.4 Seltsi rahalist ja majanduslikku tegevust kontrollib vähemalt 2-liikmeline revisjonikomisjon.
5.5 Revisjonikomisjoni pädevus ja ülesanded
5.5.1 Revisjonikomisjoni liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.
5.5.2 Revisjonikomisjoni ei tohi kuuluda juhatuse liikmed ega seltsi raamatupidaja.
5.5.3 Revisjonikomisjonil on õigus ja kohustus omada täielikku informatsiooni seltsi majandustegevusest.
5.5.4 Revisjonikomisjon revideerib vähemalt korra aastas KLÕPSi põhikirjalist ja finantstegevust ning kannab sellest ette üldkogule.
5.5.5 Revisjonikomisjon võib oma tegevuses kasutada audiitorite abi.

6. REORGANISEERIMINE JA LÕPETAMINE

6.1 KLÕPSi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
6.2 KLÕPSi tegevus peatatakse, reorganiseeritakse või likvideeritakse üldkoosoleku otsusel, selleks on vajalikud 2/3 üldkoosolekust osavõtjate poolthääled.
6.3 KLÕPSi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.4 KLÕPSi likvideerimisel määratakse vara kuulmispuudega laste õpetamise arengu heaks Eesti Vabariigis.