Põhikiri

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Kuulmispuudega Laste Õpetajate Selts, edaspidi lühendatult KLÕPS või selts, on mittetulundusühing, mis ühendab kuulmispuudega laste ja noorte õpetamisest ning arendamisest huvitatud pedagooge ja spetsialiste.
1.2 Seltsi ingliskeelne nimi on The Estonian Association of Teachers of Deaf/Hearing Impaired Children.
1.3 Selts teeb koostööd kõigi tema eesmärke tunnistavate asutuste, organisatsioonide, ühenduste, liikumiste ja üksikisikutega.
1.4 Seltsi asukohaks on Tallinn.
1.5 Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. EESMÄRGID JA TEGEVUSVALDKONNAD
2.1 Eesmärgid
2.1.1 Kuulmispuudega lastega tegelevate pedagoogide, spetsialistide ja vastavate huvigruppide organisatsiooniline ühendamine ning huvide esindamine.
2.1.2 Erialaste kontaktide loomine, koostöö arendamine ning teadmiste edastamine.
2.1.3 Ühingu liikmete professionaalsuse tõstmine.
2.1.4 Kuulmispuudega laste hariduse edendamine.

2.2 Tegevusvaldkonnad
2.2.1 Selts kogub, korrastab, kirjastab ja levitab kuulmispuudega laste õpetamisega ning arendamisega seotud materjale, teavet ja teadmisi.
2.2.2 Loob, kohandab ja kirjastab erivajadustest lähtuvalt sobivat õppevara.
2.2.3 Korraldab koolitusi ja teabeüritusi.
2.2.4 Algatab ja korraldab projekte ning tegevusi.
2.2.5 Osaleb rahvusvahelises erialases koostöös.

3. LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Seltsi liikmeks saamine
3.1.1 KLÕPSi liikmeks võivad olla kuulmispuudega lastega tegelevad pedagoogid, spetsialistid, organisatsioonid ja isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad ühingu tegevuses ning tasuvad sisseastumismaksu ja liikmemaksu.
3.1.2 KLÕPSi liikmeks vastuvõtu otsustab juhatus soovija kirjaliku avalduse alusel.
3.1.3 KLÕPSi liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda, kui see on vastuolus käesolevas põhikirjas sätestatud tingimustega.

3.2 Seltsist väljaarvamine
3.2.1 KLÕPSi liige võib lahkuda seltsist omal soovil, kirjaliku avalduse alusel.
3.2.2 Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, arvestatakse liikmemaks kogu majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel liikme- ja sisseastumismaksu ei tagastata.
3.2.3 Juhatuse otsusel võib KLÕPSi liikme seltsist välja arvata, kui ta:
3.2.3.1 süstemaatiliselt rikub põhikirjas sätestatut ja jätab täitmata valitud organite otsuseid ja akte;
3.2.3.2 on jätnud tasumata liikmemaksu tasumistähtajast arvates 1 aasta jooksul;
3.2.3.3 on tekitanud seltsile või selle mainele kahju.
3.2.4 Seltsi liikmelisuse lõppemine kinnitatakse juhatuse otsusega pärast vastavasisulise kirjaliku avalduse ja kestva majandusaasta liikmemaksu tasu laekumist.

3.3 Liikmete õigused
3.3.1 Osaleda seltsi üritustel ja üldkoosolekul hääleõigusega.
3.3.2 Valida ja olla valitud seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse.
3.3.3 Saada teavet seltsi tegevuse kohta.
3.3.4 Esitada juhatusele ettepanekuid seltsi tegevust puudutavates küsimustes.
3.3.5 Kasutada kehtestatud korras seltsi vara.

3.4 Liikmete kohustused
3.4.1 Tasuda õigeaegselt liikmemaksu.
3.4.2 Hoida seltsi vara, kasutada seda säästlikult ja sihtotstarbeliselt.
3.4.3 Mitte kahjustada oma käitumisega seltsi mainet.
3.4.4 Järgida seltsi põhikirja ja juhtorganite otsuseid.
3.4.5 Teatada juhatusele oma kehtivad kontaktandmed.

4. JUHTIMINE
4.1 KLÕPSi juhtorganid on üldkoosolek ja juhatus. Seltsi juhatuses on 2-5 liiget.
4.2 Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ja määrab need ametisse tähtajaliselt 3 aastaks.

4.3 Üldkoosoleku pädevus ja ülesanded
4.3.1 Põhikirja muutmine.
4.3.2 Tegevuse põhiküsimuste otsustamine, põhisuundade määramine.
4.3.3 Eelmise majandusaasta tegevus- ja finantsaruande kinnitamine.
4.3.4 Aasta eelarve kinnitamine.
4.3.5 Juhatuse ja järelvalvetoimkonna liikmete valimine.
4.3.6 Liikmemaksu määrade ja tasumise tähtaegade otsustamine.
4.3.7 Seltsi tegevuse peatamise, reorganiseerimise või lõpetamise otsustamine.
4.3.8 Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.4 Üldkoosoleku korraldus ja otsuste vastuvõtmine
4.4.1 Korraline üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku 1 kord aastas.
4.4.2 Erakorraline koosolek kutsutakse kokku vähemalt 2/3 juhatuse liikmete või 1/10 seltsi tegevliikmete kirjalikult põhjendatud otsusega.
4.4.3 Üldkoosoleku toimumise ajast, kohast ja päevakorrast teavitab juhatus seltsi liiget elektroonilisel teel vähemalt 1 nädal enne koosoleku toimumise aega.
4.4.4 Igal seltsi liikmel on üldkoosolekul üks hääl.
4.4.5 Üldkoosoleku otsustusvõime ei sõltu sellel osalevate seltsi liikmete arvust.
4.4.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 50% koosolekul osalenud seltsi tegevliikmetest või nende esindajatest.
4.4.7 Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
4.4.8 Üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused.
4.4.9 Pärast 14 päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema liikmetele kättesaadav.

4.5 Juhatuse pädevused ja ülesanded
4.5.1 Kutsub kokku üldkoosoleku.
4.5.2 Viib ellu üldkoosoleku otsuseid.
4.5.3 Korraldab seltsi igapäevategevust, esindab seltsi vajalikes õigustoimingutes, suhetes teiste isikute, ühenduste ja organisatsioonidega ning sõlmib KLÕPSi nimel kokkuleppeid, töölepinguid ja muid tehinguid. Esindus- ja kokkulepete sõlmimise õigus on juhatuse ühisel otsusel igal juhatuse liikmel.
4.5.4 Korraldab raamatupidamise arvestust ja maksude tasumist.
4.5.5 Peab liikmelisuse arvestust ja korraldab liikmemaksude laekumise.
4.5.6 Koostab eelmise majandusaasta aruande ja esitab selle kinnitamiseks üldkoosolekule.
4.5.7 Koostab aasta eelarve ja tegevuskava ning esitab need kinnitamiseks üldkoosolekule.
4.5.8 Informeerib liikmeid oma otsustest ja põhitegevusest ning moodustab vajadusel töörühmi.
4.5.9 Viib läbi juhatuse koosolekuid vähemalt 1 kord poolaastas.

5. FINANTSTEGEVUS
5.1 KLÕPSi vara tekib:
5.1.1 liikmemaksudest;
5.1.2 põhikirjalistest eesmärkidest tulenevatest tasuliste ürituste korraldamisest;
5.1.3 kirjastamistegevusest;
5.1.4 sponsorsummadest, annetustest ja toetustest;
5.1.5 muudest allikatest ja tegevustest, mis pole seadusega vastuolus.
5.2 KLÕPSi sissetulekute, väljaminekute ning vara üle peetakse raamatupidamise arvestust ja makstakse makse riigi- ja kohalikku eelarvesse seadusega ettenähtud korras.
5.3 KLÕPS ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest. Liikmed ei kanna vastutust KLÕPSi varaliste kohustuste eest. KLÕPS vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
5.4 Seltsi rahalist ja majanduslikku tegevust kontrollib üldkoosolek.

6. JÄRELVALVE
6.1 Järelevalvet juhatuse ja teiste organite tegevuse üle teostab üldkoosolek. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

7. REORGANISEERIMINE JA LÕPETAMINE
7.1 KLÕPSi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
7.2 KLÕPSi tegevus peatatakse, reorganiseeritakse või likvideeritakse üldkoosoleku otsusel, selleks on vajalikud 2/3 üldkoosolekust osavõtjate poolthääled.
7.3 KLÕPSi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.4 KLÕPSi likvideerimisel määratakse vara kuulmispuudega laste õpetamise arengu heaks Eesti Vabariigis.